انتخاب نمونه برای بازرسی

سلام،

فرض کنید 20000 عدد برای بازرسی دریافت کرده ایم. این اقلام در جعبه هایی حاوی 250 عدد تحویل داده شد. به طوری که ما 80 جعبه (20000/250) دریافت کردیم.

فرض کنید از جدول AQL سطح یک بازرسی عمومی (GI) استفاده می کنیم. طبق جدول AQL، ما باید 125 رایانه شخصی را برای بازرسی انتخاب کنیم.

چگونه از بین آن 80 جعبه، 125 رایانه شخصی را انتخاب کنیم؟ آیا روش/استاندارد مناسبی برای انتخاب وجود دارد؟
با تشکر

منبع: https://www.quality-assurance-solutions.com/sample-selection-for-inspection.htmlاین مربوط به بازرسی نمونه گیری ورودی است. ما از جداول ISO 2859 برای انتخاب طرح نمونه گیری در مرحله ورودی استفاده می کنیم.

پس داریم،
80 جعبه هر کدام شامل 250 عدد و اندازه نمونه 125 عدد است.