افغانستان آسیب پذیرترین کشور در شاخص جهانی تروریسم شد


تهران- ایرنا- موسسه اقتصاد و صلح (IEP) مستقر در استرالیا در بررسی شاخص جهانی تروریسم (GTI)، افغانستان را برای چهارمین سال متوالی در جایگاه آسیب‌پذیرترین کشور از تأثیر تروریسم رتبه‌بندی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058628/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%AF