افزایش چشمگیر مصرف پلاستیک تا ۲۰۵۰ در میان کشورهای گروه ۲۰


تهران- ایرنا – یک مطالعه نشان می دهد مصرف پلاستیک در میان کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۵۰ به بیش از ۱.۷ برابر مصرف در سال ۲۰۱۹ و بدون هیچ اقدامی برای کاهش استفاده از آن خواهد شد و مشکلات آلودگی دریایی افزایش می‌یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041002/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0