استفاده از ظرفیت انجمن دوستی ایران و چین برای تامین منافع ملی ضروری است


بوشهر – ایرنا – رئیس انجمن دوستی ایران و چین گفت: انجمن دوستی ایران و چین بعنوان یک حلقه واسط بین این ۲ کشور و ظرفیتی مهم برای تامین منافع ملی به شمار می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096790/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C