از خوب به عالی: چرا تولیدکنندگان باید فرآیندهای بهبود مستمر خود را نظارت کنند

بهبود مستمر به تولیدکنندگان کمک می کند تا زمینه های بهبود را شناسایی کنند، ضایعات را کاهش دهند و کارایی را افزایش دهند. با این حال، اجرای ساده فرآیندهای بهبود مستمر کافی نیست.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97348-from-good-to-great-why-manufacturers-must-monitor-their-continuous-improvement-processes