اتوماسیون موضوع اصلی است زیرا 4000 حرفه ای صنعت در نمایشگاه کیفیت گرد هم آمده اند

اتوماسیون موضوع اصلی است زیرا 4000 حرفه ای صنعت در نمایشگاه کیفیت گرد هم آمده اند

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/95062-automation-is-the-major-theme-as-4000-industry-professionals-gathered-at-the-quality-show