اتحادیه اروپا: شواهدی در مورد انتقال تسلیحات از چین به روسیه نداریم


تهران- ایرنا- اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که اتحادیه اورپا هیچ شواهدی دال بر انتقال تسلیحات از چین به روسیه ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048727/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87