آغاز رزمایش مشترک چین و روسیه برای مقابله با تهدیدات امنیت دریایی


تهران- ایرنا- چین و روسیه در حالی از امروز رزمایش دریایی مشترک ۲۰۲۲ خود را در دریای چین شرقی آغاز کردند که به گفته کارشناسان، این رزمایش نشان‌دهنده سطح بالایی از اعتماد متقابل استراتژیک و توانایی آنها برای مقابله مشترک با تهدیدهای امنیتی دریایی و کمک به حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977121/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C