ژاپن استفاده از ابزارهای دیجیتال برای کاهش بلایای طبیعی را افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا- بسیاری از شهرداری‌ها و شوراهای شهر در ژاپن، در حال تقویت استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای پیش‌گیری از بلایای طبیعی و مقابله با آثار آن هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985118/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4