چین خطاب به گروه ۷: دوران مداخله‌جویی در امور دیگر کشورها به سر رسیده است


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه چین در واکنش به بندهایی از بیانیه پایانی نشست سران گروه ۷ درخصوص مسئله تایوان و چین، تصریح کرد: دورانی که کشورهای غربی می توانستند عمدا در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله کنند، دیگر پایان یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117062/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87