چرا واشنگتن نمی تواند ظهور آسیا را به عنوان یک مرکز قدرت جهانی باور کند؟


تهران – ایرنا – چرا واشنگتن نمی تواند ظهور آسیا را به عنوان یک مرکز قدرت جهانی باور کند؟ این پرسشی است که شبکه جهانی تلویزیون سی جی تی ان چین آن را طرح و تلاش کرده تا به آن پاسخ دهد و دلایل آن را از منظر کارشناسان مورد بررسی قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989586/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C