چرا تحلیل آماری اهمیت دارد؟

تولیدکنندگان از تجزیه و تحلیل آماری و مبتنی بر قوانین داده های تولید برای درک بهتر و بهبود فرآیندهای خود استفاده می کنند. آنها همچنین از آن برای مشخص کردن و تقویت بهترین شیوه‌ها، واکنش سریع و پیش‌بینی مشکلات احتمالی قبل از اینکه کیفیت، عملکرد یا هزینه محصول را مختل کنند، استفاده می‌کنند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96969-why-statistical-analysis-matters