چرا آمریکا به پروژه «چین‌هراسی» در جهان دامن می‌زند؟


تهران- ایرنا- مولفه‌های قدرت‌سازی همچون رشد چشمگیر جمعیت چین، قطار پرسرعت اقتصاد این کشور در کنار افزایش توان نظامی و هسته‌ای پکن، خواب را از چشمان مقامات آمریکایی ربوده‌ است تا برای توقف این قطار، از ابزارها و تاکتیک‌های گوناگون به ویژه پروژه «چین‌هراسی» بهره گیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029531/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF