هشدار کره شمالی به برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی


تهران – ایرنا- وزارت خارجه کره شمالی در بیانیه‌ای نسبت به برگزاری هرگونه رزمایش آمریکا و کره جنوبی هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032903/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C