نمودار شنا

در The Basics of Process Mapping – 2nd Ed. – توسط رابرت داملیو – CRC Press. 2011.

منبع: https://www.quality-assurance-solutions.com/swimlane-diagram.html