منافع مشترک، روابط بُرد-بُرد؛ شالوده توافق همکاری ۲۵ ساله ایران-چین


تهران – ایرنا – سفر معاون نخست وزیر چین به تهران به عنوان نماینده ویژه دولت پکن در پیگیری سند توافق همکاری ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی ایران با هدف پیشبرد روند اجرای این قرارداد، حکایت از اراده جدی طرفین برای برداشتن گام های بلند در مسیر گسترش روابط براساس احترام متقابل و منافع مشترک دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967708/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86