شرکت Underwriters Laboratories (UL) برای ارائه کارگاه آموزشی نیم روزه در مورد تولید افزودنی در طول نمایش کیفیت

شرکت Underwriters Laboratories (UL) برای ارائه کارگاه آموزشی نیم روزه در مورد تولید افزودنی در طول نمایش کیفیت

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/95064-underwriters-laboratories-ul-to-offer-half-day-workshop-on-additive-manufacturing-during-the-quality-show