سیاست جمهوری اسلامی ایران گسترش هرچه بیشتر روابط با جمهوری خلق چین است


بوشهر – ایرنا – رئیس انجمن دوستی ایران و چین گفت: با توجه به ظرفیت بزرگ چین و مهیابودن شرایط برای ایجاد تحول در روابط همه جانبه دو کشور دوست، امروز سیاست جمهوری اسلامی ایران گسترش هرچه بیشتر روابط با این کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096551/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82