سومین نمایش دوسالانه کیفیت هزاران شرکت کننده را به خود جلب می کند

سومین نمایش دوسالانه کیفیت هزاران شرکت کننده را به خود جلب می کند

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/95790-the-3rd-biennial-quality-show-draws-thousands-of-attendees