سفیر چین: روابط ما با کشورهای عربی علیه کشور ثالثی نیست


تهران – ایرنا- سفیر چین در عربستان گفت که روابط کشورش با کشورهای عربی علیه کشور ثالثی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966741/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA