سازمان ملل مجوز سفر امیرخان متقی به اسلام آباد و پکن را صادر کرد


تهران-ایرنا- سازمان ملل متحد به درخواست پاکستان مجوز سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان را به پاکستان و چین صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099691/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1