رزمایش بزرگ چین اطراف تایوان، واکنش پکن به تکرار مداخله جویی آمریکا


تهران- ایرنا – چین رزمایش نظامی بزرگی با حضور سربازانی از چندین سرویس نظامی مختلف هوایی و دریایی در اطراف تایوان و در پاسخ به اقدام آمریکا در تصویب قانون افزایش همکاری امنیتی میان واشنگتن و تایپه برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980665/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C