خطای چین نباید در سیاست بلندمدت تاثیر داشته باشد/ تقویت نگاه به شرق نیازمند تصمیمات مهم


تهران – ایرنا- دو دیپلمات سابق ایران در نشست تخصصی بررسی روابط ایران و چین می‌گویند: خطای چین نباید در سیاست بلندمدت ایران نسبت به این کشور تاثیر داشته باشد و البته این خطا باید جبران شود. چین قدرت اقتصادی اول جهان در دهه آتی است و باید نگاه به شرق با تصمیمات درست و مهم تقویت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976289/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87