تست و بازرسی: اندازه گیری خواص مغناطیسی

اندازه گیری های مغناطیسی برای تعیین خواص مکانیکی و فنی یک ماده به ویژه فولاد مناسب است. خواص مغناطیسی و مکانیکی یک ماده توسط ریزساختار تعیین می شود.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97060-test-and-inspection-measuring-magnetic-properties