بحران انرژی؛ ژاپن دوباره نیروگاه‌های هسته ای را فعال می‌کند


تهران-ایرنا- ژاپن، ۱۰ سال پس از فاجعه فوکوشیما، سیاست عدم استفاده از انرژی هسته‌ای را به دلیل بحران جهانی انرژی بازبینی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972548/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF