اصول سنجش هوا: 4 W

هوا سنجی چیست؟ چه چیزی، چه کسی، چرا، و کجا از هوا سنجی.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97228-air-gaging-basics-the-4-ws