آیا گردش کار رنگ شما برای چالش های تامین امروز انعطاف پذیر است؟

تغییرات ساده در نحوه استفاده از فناوری اندازه گیری رنگ و آموزش صحیح می تواند به طور قابل توجهی بر کنترل کیفیت و نتیجه شما تأثیر بگذارد. در اینجا هفت سوال وجود دارد که هر مدیر کنترل کیفیت باید بپرسد.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97142-is-your-color-workflow-resilient-for-todays-supply-challenges